هندوانه کوچک (هر عدد حدود ۷ الی ۱۰ کیلو)

۲۶,۴۰۰ تومان حدود هر عدد

عدد

۲۶,۴۰۰ تومان حدود هر عددمیخوام