ماهیچه ران بی پوست شیراز مرغ (هر بسته حدود ۱ کیلو و هر کیلو ۳۱۰۵۰ تومان)

۳۱,۰۵۰ تومان حدود هر بسته

بسته

۳۱,۰۵۰ تومان حدود هر بستهمیخوام