سینه بی استخوان (استیک) شیراز مرغ (هر بسته حدود ۲ کیلو و هر کیلو ۳۶۲۲۵ تومان)

۷۲,۴۵۰ تومان حدود هر بسته

بسته

۷۲,۴۵۰ تومان حدود هر بستهمیخوام