ران بی پوست شیراز مرغ (هر بسته حدود ۱/۳ کیلو و هر کیلو ۲۶۴۵۰ تومان)

۳۴,۳۸۵ تومان حدود هر بسته

بسته

۳۴,۳۸۵ تومان حدود هر بستهمیخوام