ران با پوست شیراز مرغ (هر تکه حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم و هر کیلو ۱۶۹۰۰ تومان)

۸,۴۵۰ تومان حدود هر تکه

تکه

۸,۴۵۰ تومان حدود هر تکهمیخوام